Provoje falas për 7 ditë Rregjistrohu tani 👉

Ju nevojitet ndihmë për të filluar? na shkruani në: email

Duke Lexuar:
Fatura pa Para në dorë

Fatura pa Para në dorë

24 Shtator

“Pagesa pa para në dorë” është pagesë për mallra ose shërbime që kryhen nëpërmjet bankës ose institucionit të parasë elektronike të licencuar nga Banka e Shqipërisë dhe që, për qëllim të këtij ligji, përfshin të gjitha mënyrat e tjera të pagesës të cilat nuk konsiderohen pagesa me para në dorë.

Subjektet dhe procedurat për regjistrimin e pagesave pa para në dorë:

1. Bankat, institucionet e tjera financiare dhe ndërmjetësit e tjerë të cilët ofrojnë shërbime të pagesave pa para në dorë të faturave elektronike të lëshuara, për të cilat tatimpaguesi që lëshon faturë ka zbatuar procedurën e fiskalizimit, detyrohen të regjistrojnë pagesat e kryera dhe, për këtë, në mënyrë elektronike, të njoftojnë administratën tatimore menjëherë pas kryerjes së pagesës.

2. Për qëllim të regjistrimit të pagesës, subjektet detyrohen të instalojnë një zgjidhje softuerike te certifikuar ose sistem të integruar kompjuterik te certifikuar, ose të përdorin aplikacionin në ueb certifikuar (Cloud), i cili mundëson lidhjen e faturave elektronike të lëshuara dhe të dhënave të pagesës, si dhe sistemin e komunikimit ndërmjet tatimpaguesit që lëshon faturë dhe administratës tatimore, nëpërmjet rrjetit të sigurtë për transferimin elektronik të të dhënave nëpërmjet lidhjes së internetit.

3. Subjektet regjistrohen në sistemin fiskal të shkëmbimit të mesazheve mbi pagesat e realizuara, nëpërmjet një certifikate elektronike të këtij ligji, dhe, kur të kryejnë pagesat e faturave elektronike në emër dhe për llogari të tyre, dhe në emër dhe për llogari të klientëve, të dërgojnë një mesazh në administratën tatimore për pagesat e kryera, nëpërmjet lidhjes së internetit.

4. Të dhënat, të cilat për nevoja të regjistrimit të pagesave i dërgohen administratës tatimore, duhet patjetër të përmbajnë elementet e mëposhtme: a) numrin unik të identifikimit të personit që paguan faturën (blerësit); b) numrin unik të identifikimit të subjektit; c) NIVF-në e faturës së paguar, apo në raste të veçanta NSLF-në, nëse në faturë nuk ka NIVF; ç) shumën e paguar; d) datën e pagesës.

5. Nëse subjektet nuk kanë në dispozicion të gjitha të dhënat e përmendura në pikën 4, detyrohen të marrin këto të dhëna nga blerësi dhe, në atë rast, nuk kryejnë pagesën derisa blerësi të paraqesë të gjitha të dhënat e kërkuara.

6. Pas marrjes së mesazhit elektronik, administrata tatimore kontrollon në mënyrë automatike nëse janë dërguar të gjitha të dhënat e kërkuara, nëse të dhënat janë të sakta dhe, pastaj, regjistron në bazën e saj të të dhënave kryerjen e pagesës së faturës elektronike së fiskalizuar. Pas kryerjes së kontrollit, administrata tatimore u kthen subjekteve mesazhin mbi pranimin me sukses të informacionit për pagesën, nëpërmjet lidhjes elektronike së internetit.

7. Nëse ajo konstaton që nuk janë përmbushur kushtet e përcaktuara në pikën 6, administrata tatimore i kthen mesazh subjektit për regjistrimin e pasuksesshëm të pagesës së bashku me një shpjegim për gabimet, nëpërmjet lidhjes elektronike së internetit.

8. Nëse pagesa është kryer nëpërmjet një ndërmjetësi që nuk i ka zyrat kryesore apo selinë e përhershme, ose përfaqësuesin tatimor ose adresën e përhershme apo vendbanimin e zakonshëm në Republikën e Shqipërisë, nëse pagesa pa para në dorë kryhet nga vetë blerësi pa ndërmjetës ose nëse pagesa kryhet në bazë të ofertës dhe përpara lëshimit të faturës elektronike atëherë, vetë tatimpaguesi që lëshon faturë duhet që nëpërmjet platformës qendrore te faturave, të regjistrojë të gjitha pagesat e pranuara, jo më vonë se ditën e 10-të të muajit pasardhës për të gjitha pagesat e kryera në muajin paraardhës.

9. Tatimpaguesi që lëshon faturë detyrohet të veprojë edhe në rast të kryerjes së pagesës nëpërmjet shkëmbimit, transferimit të drejtave ose borxheve, heqjes dorë nga detyrimi, etj.

10. Të dhënat e pagesës dërgohen për të gjitha pagesat, pavarësisht nëse është paguar e gjithë shuma e faturës ose vetëm një pjesë e saj.

11. Të gjitha detyrimet zbatohen edhe në rast të anullimit apo ndryshimit të pagesës së bërë dhe për rimbursimin e pjesshëm ose të plotë të shumës së paguar për një faturë elektronike të caktuar. Nëse bëhet rimbursim i shumës së paguar, dërgohet një mesazh me të njëjtin informacion me parashenjë të shumës negative të shumës së kthyer.

12. Specifikimet teknike te zgjidhjes softuerike, si dhe procedurat e regjistrimit të informacionit nga vetë tatimpaguesi që lëshon faturë, do të përcaktohen me urdhër të përbashkët të Drejtorit të Përgjithshëm të AKSHI-t dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve.

graphical divider

Provo Programin tonë 7 ditë falas

Rregjistrohu 👉
S'ka nevojë për pagesë paraprake për 7 ditët e para.
fatura