Provoje falas për 7 ditë Rregjistrohu tani 👉

Ju nevojitet ndihmë për të filluar? na shkruani në: email

Duke Lexuar:
Vendi i ushtrimit të veprimtarisë

Vendi i ushtrimit të veprimtarisë

12 Shkurt

Vendi i ushtrimit të veprimtarisë konsiderohet

1. çdo vend i mbyllur ose i hapur dhe çdo pajisje vetëshërbimi (automat), e cila shfrytëzohet për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit të mallrave apo ofrimit të shërbimeve;

2. një ose më shumë ambiente të një vendndodhje biznesi, në të cilën i njëjti tatimpagues që duhet të lëshojë faturë në përputhje me këtë ligj, ushtron veprimtari të ndryshme, të cilat i deklaron sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe që për qëllime të zbatimit të procedurës së fiskalizimit, mund të konsiderohen vende të veçanta të ushtrimit të veprimtarisë së biznesit;

3. çdo vend të cilin tatimpaguesi e përdor për ushtrimin e përkohshëm të një veprimtarie, ose e përdor herë pas here me qëllim të organizimit të panaireve, apo aktiviteteve dhe veprimtarive të tjera të ngjashme;

4. çdo vend i biznesit për aktivitete të kryera në terren ose në vendndodhjen e klientit, nëse pagesa për shërbimet e kryera apo mallrat e dorëzuara bëhet me para në dorë drejtpërdrejt në vendin ku janë dorëzuar mallrat apo kryer shërbimet edhe nëse vendi i përhershëm i biznesit të atij tatimpaguesi vazhdon të operojë gjatë asaj pune në terren;

5. çdo mjet i lëvizshëm i biznesit, që shërben për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit të mallrave dhe ofrimin e shërbimeve;

6. vendi i regjistruar i veprimtarisë së tatimpaguesit nëse aktiviteti lidhet ekskluzivisht me shërbimet elektronike dhe në të gjitha rastet kur natyra e veprimtarisë ekonomike nuk kërkon një hapësirë veprimtarie specifike dhe të ndarë;

6. për qëllim të monitorimit të lëvizjes së mallrave për të cilat është lëshuar fatura shoqëruese, sipas pikës “c”, të këtij neni, do të konsiderohet si vendndodhje e biznesit çdo dyqan apo vend ku mallrat janë magazinuar dhe merren për transport.

graphical divider

Provo Programin tonë 7 ditë falas

Rregjistrohu 👉
S'ka nevojë për pagesë paraprake për 7 ditët e para.
fatura