Provoje falas për 14 ditë Rregjistrohu tani 👉

Termat e Përdorimit

Ju lutemi lexoni të gjitha këto dispozita ("terma") me kujdes para se të përdorni këtë Faqe Interneti.

graphical divider
deco-dots-2 decoration
deco-blob-1 decoration
Duke përdorur këtë faqe interneti ju tregoni miratimin tuaj dhe pranimin e këtyre termave. Nëse ju nuk i pranoni këto kushte, mos e përdorni këtë faqe ose materialet e shkarkuara prej kësaj faqeje.

Faqja e internetit dhe përdorimi i saj.

Faqja e Internetit e Fature.al është në pronësi dhe ofrohet nga Fature.al nga zyrat e saj në Tiranë, Shqipëri. Ju lutem mos ngurroni të shfletoni faqen tonë, ju lutemi të kuptoni që përdorimi i saj është subjekt i termave të mëposhtme dhe i të gjitha ligjeve në fuqi:

a. Ju duhet të përdorni faqen e internetit vetëm për qëllime të ligjshme.

b. Ju nuk duhet të transmetoni përmes faqes informacione ose materiale, që shkel apo cënon, në çdo mënyrë, të drejtat e të tjerëve, apo që është i paligjshëm, kërcënues, abuziv, shpifës, thyes i privatësisë apo i të drejtave të publicitetit, vulgar, i pahijëshëm, ngacmues, ose i pakëndshëm.

c. Ju nuk do të transmetoni nëpërmjet faqes informacione ose materiale, të cilat nxisin sjellje që do të përbëjnë një vepër penale, që sjell përgjegjësi ose shkel ndonjë ligj ose vendim administrativ.

ç. Ju nuk mund të përdorni shërbimin apo çdo material të dalë nga Fature.al për arsye përfitimi apo integrimi në sisteme, përsa kohë ju nuk keni paguar ose llogaria juaj nuk është në statusin PRO(me pagesë). Përjashtohen vetëm rastet kur ka/arrihet një marrëveshje midis palëve.

Çdo sjellje nga ju që në mendim të Fature.al, kufizon ose pengon përdorues të tjerë nga përdorimi apo shijimi i faqes së internetit nuk do të lejohet. Faqja e Internetit përmban informacione dhe materiale, duke përfshirë, por pa u kufizuar në tekst, fotografi dhe grafika, të cilat janë nxjerrë në tërësi ose në pjesë nga informacioni dhe materialet e Fature.al si dhe burime të tjera dhe janë të mbrojtura nga Ligji Nr. 9380, datë 28.04.2005 "Për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Tjera të Lidhura me të".

Materialet nuk mund të kopjohen, riprodhohen, ribotohen, modifikohen, ngarkohen, dërgohen, transmetohen ose shpërndahen në ndonjë mënyrë duke përfshirë tekst, imazhe, audio dhe video, si dhe çdo program (duke përfshirë pamje ose fotografi të inkorporuara në ose gjeneruar me programim), përveç që ju mund të shkarkoni një kopje të materialeve në ndonjë kompjuter vetëm për nevojat tuaja personale, përdorim jo-komercial, me kusht që ju të mbani të paprekur të drejtën e autorit.

Fature.al rezervon të drejtën, në dijeninë e saj të vetme, për të rishikuar këto kushte në çdo kohë dhe të saktësojë ndonjë gabim ose mangësi në çdo pjesë të faqes së internetit. Materialet mund të ndryshojnë nga ne, modifikohen, shtohen apo hiqen dhe përditësohen pa njoftim në çdo kohë.

Këto kushte përbëjnë marrëveshjen mes Fature.al dhe jush në lidhje me përdorimin e faqes tonë të internetit.

fatura